Usel University

You are not logged in

Իրավագիտության ամբիոնի նպատակներն են.

 ուսանողների համար ապահովել գիտահետազոտական պատշաճ մակարդակ և մասնագիտական գիտելիքներ;

v գիտական սեմինարներ, գիտաժողովներ ամբիոնի դասախոսների և այլ կազմակերպությունների` հեղինակություն վայելող իրավաբանների մասնակցությամբ;

v կազմակերպել սեմինարներ, կլոր սեղաններ հասարակական, իրավական ոլորտի անվանի մարդկանց մասնակցությամբ;

v և իրավապահ մարմինների միջև ստեղծել համագործակցության այնպիսի պայմաններ, որոնց միջոցով ուսանողը գործնականում կտիրապետի իրավապահ մարմինների գործունեության առանձնահատկություններին; համագործակցել այլ բուհերի համապատասխան ամբիոնների հետ` մշտապես ապահովելով խորհրդատվություն դասավանդվող առարկաների և օգտագործվող ուսումնական ձեռնարկների վերաբերյալ: