Usel University

You are not logged in

Տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի աշխատանքային ընդհանուր գործունեության ուղղությւուններն են`eco2

vամբիոնի տարեկան աշխատանքային պլանների մշակում և հաստատում;

vուսումնական պլանի հիման վրա առկա և հեռակա ուսումնական գործընթացի կազմակերպում;

vամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի կողմից դասավանդվող առարկաների անհատականկուրսային աշխատանքների թեմատիկայի մշակում և հաստատում;

vամբիոնի կողմից դասավանդվող առարկաների մատուցում ուսանողությանը և նրանց գիտելիքների ստուգում կրթական ծրագրերինտեխնոլոգիական նորագույն պահանջներին համապատասխանայլընտրանքային եղանակներով (լուսապատկերային դասախոսություններթեստային եղանակով ընթացիկ քննությունների անցկացում և այլն):

vամբիոնի ուսանողների գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպումուսանողական գիտական ընկերության աշխատանքների օժանդակում;

vտնտեսագիտական ֆակուլտետի բակալավրիատի ուսումնական և արտադրական պրակտիկաների կազմակերպում՝ համապատասխանաբար 4 շաբաթ տևողությամբ ՀՀ ֆինանսների նախարարությունումտարածքային գանձապետարաններումՀՀ ճյուղային և ֆունկցիոնալ նախարարություններումՀՀ բանկային համակարգումառևտրային և ոչ առևտրային տարբեր կազմակերպություններում:

 

Դասավանդվող առարկաներ և դասընթացներ

Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի կողմից «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության բակալավրիատում դասավանդվող ընդհանուր մասնագիտական առարկաներից առավելապես կարևորվում են ներքոհիշյալները`

vտնտեսագիտության տեսություն

vտնտեսական ուսմունքների պատմություն

vմիջազգային տնտեսական հարաբերություններ

vհամաշխարհային տնտեսագիտություն

vտուրիզմի տնտեսագիտություն

vագրոտուրիզմ

vաղքատության մակարդակի գնահատման հիմնահարցեր

vտնտեսության մակրոտնտեսական կարգավորում

vմիկրոէկոնոմիկա

vպետական և մունիցիպալ կառավարում

vվիճակագրության ընդհանուր տեսություն

vսոցիալ-տնտեսական վիճակագրություն

vֆինանսներ և վարկ

vարժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում

vհաշվապահական հաշվառում և աուդիտ

vկառավարում (մենեջմենթ)

vշուկայագիտություն (մարքետինգ)

vկոմերցիա և էլեկտրոնային առևտրի հիմունքներ

vապահովագրական գործ

vբանկային գործ

vմաքսային գործ

vտնտեսական գործունեության վերլուծություն և այլն