Usel University

You are not logged in

ՅՈւ ԷՍ Ի ԷԼ համալսարանի Հատուկ բաժինն իր գործունեության ընթացքում հաշվետու է համալսարանի ռեկտորին: Հատուկ բաժնի լիազորությունները և գործառույթները կարգավորվում են ՀՀ կառավարության, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության իրավական  ակտերով և համալսարանի կանոնադրությամբ: Հատուկ բաժնի աշխատանքների ընթացքում հիմք են ընդունվում լիազոր մարմնի կողմից հաստատված տիպային փաստաթղթերը:

 Հատուկ բաժնի գործունեությունը նաև ներառում է համալսարանի դասախոսների, վարչա-տնտեսական, վարչա-կառավարչական ապարատի աշխատակիցների, ուսանողների զինակոչիկ և զինապարտների ամրագրումը, որի համար հիմք են ընդունվում համալսարանի ներքին իրավական ակտերը:

 Հատուկ բաժինը ուսանողներին տրամադրում է տեղեկանք, որը զինկոմիսարիատ ներկայացվում է տարեկետում ստանալու նպատակով: