Usel University

You are not logged in

ò²ÜÎ

àւêàւØÜ²Î²Ü î²ðì² ²èβ àôêàւòØ²Ü ÀܸàւܺÈàւÂÚ²Ü ´²Î²È²ìðÆ

ÎðÂ²Î²Ü Ìð²¶ðÆ Ø²êܲ¶ÆîàւÂÚàւÜܺðÆ

                                                               Úàô ¾ê Æ ¾È вزÈê²ð²Ü

 

¸³ëÇã

سëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÁ

²é³ñϳ

ÀݹáõÝ»ÉáõÃÛ³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

ØñóáõóÛÇÝ

àã ÙñóáõóÛÇÝ

030500

Æñ³í³·ÇïáõÃÛáõÝ

 

 

 

 

 

гÛáó É»½áõ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ (·)

*

 

 

úï³ñ É»½áõ (·)

*

 

 

Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛáõÝ (·)

*

031300

úï³ñ É»½áõ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ

 

 

 

 

 

úï³ñ É»½áõ (·)

*

 

 

úï³ñ É»½áõ (µ)

*

 

 

гÛáó É»½áõ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ (·)

*

030600

Èñ³·ñáõÃÛáõÝ

 

 

 

 

 

гÛáó É»½áõ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ (·)

*

 

 

êï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý ³ß˳ï³Ýù (·)

*

 

 

úï³ñ É»½áõ (·)

*

080100

îÝï»ë³·ÇïáõÃÛáõÝ

 

 

 

 

 

سûٳïÇϳ (·)

*

 

 

гÛáó É»½áõ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ (·)

*

 

 

úï³ñ É»½áõ (·)

*