PUTTING KNOWLEDGE FIRST!!!

Usel University

You are not logged in

   Ըստ ուսման նպատակի կամ ժամանակահատվածի` ուսանողների` բակալավրիատի կրթական ծրագրով ուսումնառող,ակադեմիական շարժունությունը կարող է լինել որոշակի ժամկետով շարժունություն կամ հիմնական տեղափոխություն:

  • Տեղափոխության մասին ուսանողների դիմումներն ընդունվում են համապատասխան ձևով ուսուցման կիսամյակների ուսումնական պարապմունքներին նախորդող և հաջորդող 2 շաբաթվա ընթացքում:
  • Ուսանողի` բուհից բուհ տեղափոխությունը, որի ընթացքում կարող է անցում կատարվել նույն մասնագիտությամբ,մեկ մասնագիտությունից մյուսը կամ փոխվել ուսուցման ձևը (առկա, հեռակա), իրականացվում է Համալսարանի ռեկտորին հասցեագրված`ուսանողի անձնական դիմումի համաձայն:

 

Դիմելու ընթացակարգ 

  • նախկին բուհի կողմից տրամադրված ակադեմիական տեղեկանքը
  • ավարտական փաստաթուղթատեստատ կամ դիպլոմ
  • լուսանկար (3x4 uմ չափuի)
  • անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիրզինվորականգրքույկծննդյան վկայականփախստականի վկայական)

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈւՅՆ ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ   ՀԱՍՏԱՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐՈւՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈւՆՈւԹՅԱՆ ԿԱՐԳ

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ (ԱԶԱՏՄԱՆ) ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ

 

Չի թույլատրվում բակալավրի կրթական ծրագրով առաջին և ավարտական կուրսերում ուսանողի տեղափոխությունը: